Contrato mixto de servizos e subministro para a implantación e mantemento dun sistema de xestión informática integrada da área económica e de persoal do Concello de A Estrada

  1. Anuncio licitación
  2. Prego de prescricións técnicas
  3. Prego de cláusulas económico-administrativas
  4. Acta 1. Mesa de contratación
  5. Acta 2. Mesa de contratación
  6. Acta 3. Mesa de contratación
  7. Acordo de adxudicación
  8. Anuncio de adxudicación
  9. Anuncio de formalización
  10. Contrato administrativo