verde1

OE 6.5.2 – HUMANIZACIÓN E MELLORA DA CONTORNA URBANA

Os concellos teñen un papel fundamental na articulación e mantemento dunha contorna urbana respectuosa co medio ambiente e que ao mesmo tempo resulte amigable no día a día dos seus cidadáns e visitantes.

Neste sentido na presente liña estratéxica exponse a habilitación de novos espazos verdes e de lecer ao aire libre aptos para os diferentes colectivos: anciáns, nenos, adolescentes, persoas de mobilidade reducida e adaptadas á climatoloxía do municipio (espazos cubertos). Nesta liña exponse a creación dunha nova zona dotacional con servizos públicos indispensables, que xa está programada e que conta con financiamento municipal. Por último, tamén se recolle a minimización do impacto ambiental e acústico da recollida de residuos que é de xestión municipal.

OE 6.3.4 – PROMOCIÓN DO TURISMO VERDE

A Estrada posúe un amplo patrimonio natural e cultural cun gran valor potencial tanto para a cidadanía da rexión como para os visitantes. A recuperación, conservación e posta en valor do patrimonio natural supón unha oportunidade pouco explotada ata o momento para mellorar a calidade de vida dos estradenses e favorecer o xurdimento dun tímido sector turístico cuxo máximo expoñente ata o momento é o Pazo de Oca e a afluencia estacional de visitantes durante eventos como “A rapa das bestas”.

Esta liña estratéxica propón actuacións encamiñadas a recuperar o patrimonio natural, crear unha marca turística que potencie os elementos diferenciais da rexión, crear rutas turísticas que exploten devanditos elementos desestacionalizando o turismo, crear un museo ao aire libre relacionado coa madeira, estimulando a plantación de especies forestais autóctonas.

OE 6.5.2 – PROGRAMA BARRIOS LIMPOS E RESPONSABLES

Para articular unha contorna urbana sustentable e respectuosa co medioambiente resulta fundamental implicar á cidadanía e favorecer a reutilización de residuos sólidos como vía para a sustentabilidade ambiental da actividade humana.

Neste sentido a liña estratéxica “Programa barrios limpos e responsables” pretende abordar esta problemática dende unha dobre vía: articulando un programa de concienciación cidadá sobre a importancia da recollida selectiva e o uso do punto limpo e analizar a viabilidade de abrir unha planta de compostaxe.