todos1

OE 9.8.2 – MELLORA DA MOBILIDADE DE COLECTIVOS RURAIS DESFAVORECIDOS

A Estrada presenta unha importante dualidade entre o rural e o núcleo urbano onde se concentran a maior parte dos servizos públicos e privados. Dende as Administracións Públicas é importante analizar as problemáticas sociais que esta realidade leva para os habitantes do rural estradense, especialmente os máis desfavorecidos, co obxectivo de articular políticas públicas compensatorias adecuadas.

Coñecedores das dificultades que a dispersión rural da Estrada expón para a mobilidade de determinados colectivos como persoas de avanzada idade ou con discapacidade, exponse una batería de medidas que suprima as barreiras que actualmente persisten para unha integración plena dos devanditos colectivos na sociedade estradense. Doutra banda, identificouse un activo destacado no municipio relacionado co voluntariado que se pretende poñer en valor a través das actuacións que se recollen nesta liña de actuación.

OE 9.8.2 HABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS PARA COLECTIVOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS

Á vista da situación socioeconómica da Estrada, aínda que se percibe unha melloría do emprego persisten as consecuencias económicas da crise. Adicionalmente, en ocasións puntuais pódense dar situacións de emerxencia social que requiran dunha solución habitacional transitoria. Este é o caso de colectivos como as mulleres maltratadas e as familias sen ingresos nin recursos ou temporalmente sen fogar debido a situacións imprevistas.

Dado que o concello da Estrada posúe unha ampla rede de escolas unitarias infrautilizadas, exponse unha liña estratéxica para converter algún dos devanditos inmobles en solucións habitacionais transitorias que se complementen noutras liñas de actuación con políticas de asesoramento e formación personalizada.

OE 9.8.2 – DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN E TITORIZACIÓN PARA COLECTIVOS VULNERABLES

En termos xerais o nivel formativo dos estradenses é inferior á media autonómica e nacional. Esta problemática enlaza coa existencia dunha bolsa de traballadores non cualificados de sectores que se viron gravemente afectados pola crise e a elevada taxa de abandono escolar temperán. Estes factores están entre as causas de exclusión social no presente (parados de longa duración) e o serán potencialmente no futuro (mozos sen formación) pola correlación positiva existente no nivel formativo e a capacidade para desenvolver plenamente os proxectos vitais. Por iso proponse articular iniciativas personalizadas de asesoramento laboral e formación individualizada que se centren, non en proporcionar un diploma formativo, senón en resolver problemáticas sociais particulares nun sentido amplo (reflexionar sobre o proxecto vital, poñer en valor a experiencia laboral, identificar oportunidades de empregabilidade, trazar unha ruta de desenvolvemento profesional…).

OE 9.8.2 – REHABILITACIÓN SOCIAL, CULTURAL E ECONÓMICA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS

Nos barrios onde se concentran problemáticas como o paro e a exclusión social éntrase nun proceso de deterioración socioeconómica progresiva que desemboca no abandono dos devanditos barrios e a deterioración da calidade de vida dos seus habitantes converténdolles en cidadáns de segunda. Adicionalmente, iso pode facer que estas zonas vólvanse especialmente atractivas para exercer actividades delituosas derivando en problemáticas sociais que afecten a toda a cidade. Na presente estratexia propóñense unha serie de medidas para facer que barrios degradados onde tenden a concentrarse problemáticas sociais vexan mellorados os seus espazos públicos (humanización e/ou peonalización), revitalización a través da declaración dun Área Rehabilitación e Rexeneración Urbana – ARRU e traslado de servizos públicos á devandita zona. Adicionalmente, tamén se poderá facilitar canles adecuadas para unha cultura urbana sa e que potencien o comercio e a actividade económica local (potenciación do comercio de proximidade).

OE 9.8.2 – REVIVAMOS O RURAL

A polarización que sofre A Estrada entre o rural e a zona urbana está a provocar un progresivo abandono do medio rural. Como resultado durante as últimas décadas deterioráronse numerosas dotacións públicas, vivendas privadas e recursos produtivos rurais como leiras ou superficies arborizadas.

Para reverter esta tendencia a estratexia marcada polo municipio da Estrada fundaméntase en fixar poboación nas zonas rurais a través de medidas como: a rehabilitación de vivendas como alugueres sociais condicionados á explotación do medio rural (produtos ecolóxicos), a promoción do comercio rural, a dotación de infraestruturas públicas actualmente deficitarias (por exemplo parques infantís) e a dinamización da actividade cultural das rexións rurais (oferta formativa e de lecer nos centros culturais).

OE 9.8.2 – A ESTRADA MÓVESE

Tradicionalmente os estradenses mostraron unha importante conciencia sobre as problemáticas sociais que afectan os seus concidadáns. Desde o exercicio das súas competencias, as Administracións Públicas deben facilitar que dita conciencia social materialícese en iniciativas coordinadas que dispoñan dos medios materiais necesarios para a consecución dos seus obxectivos. Por todo iso, proponse unha liña estratéxica específica para aglutinar unha serie de actuacións que entronquen coas principais problemáticas sociais que afectan a todo o municipio. Dentro destas actuacións pódese destacar o impulso de comedores sociais, a prestación de terapia canina/equina a colectivos como a terceira idade ou persoas con discapacidade ou incremento de prazas en garderías públicas.